Skip to content

ข้อกำหนดการให้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด (“FMEAP”) LifeChangingDialysis.com (“ไซต์”) โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อย่างรอบคอบ เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้ถูกนำมาบังคับใช้กับการใช้งานของคุณบนไซต์ของเราและบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราโดยเข้าถึงผ่านไซต์ของเรา ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น จึงกำหนดให้เรียกไซต์และบริการของเรารวมกันว่า "บริการ"

1. การยอมรับข้อกำหนด

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้แล้ว ซึ่งหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ ขอให้งดการใช้บริการ

2. ผู้ที่เหมาะสมกับการใช้บริการ

คุณสามารถเข้าใช้บริการได้ในกรณีที่คุณเป็น (i) บุคลากรทางการแพทย์ และ (ii) ผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป

และมีความสามารถในการเข้าทำสัญญาผูกพันกับ FMEAP ได้และมิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้บริการ

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือบริการ

FMEAP อาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยในกรณีที่ FMEAP ดำเนินการเช่นนั้น FMEAP จะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่ได้มีการแก้ไขเกี่ยวกับบริการหรือผ่านช่องทางในการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งนี้ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดทุกครั้งที่ FMEAP ดำเนินการแก้ไขเนื่องจากหากคุณยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากที่ FMEAP ได้มีการโพสต์ข้อกำหนดที่ได้มีการแก้ไขแล้วนั้นลงบนไซต์ จะถือว่าคุณได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขแล้วนั้น หากคุณไม่ตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้มีการแก้ไขนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไป FMEAP อาจเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น

4. เนื้อหาและสิทธิ์ในเนื้อหา

“เนื้อหา” หมายถึง ข้อความ (รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์) กราฟิก รูปภาพ เพลง ซอฟต์แวร์ เสียง วิดีโอ งานอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภท และข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้มีการโพสต์ สร้างขึ้น จัดหา หรือจัดทำขึ้นโดยประการอื่นผ่านบริการ

คุณรับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่มีสำหรับบริการนั้นจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านั้นและ FMEAP ไม่ขอรับประกันและขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ทั้งหมดอันเกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ความจริง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใด ๆ

5. ข้อห้ามทั่วไปและสิทธิ์ในการบังคับของ FMEAP

คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้:

ใช้ แสดง ลอกเลียน หรือจัดกรอบบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ชื่อของ FMEAP เครื่องหมายการค้าของ FMEAP โลโก้หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หรือเค้าโครงและการออกแบบของหน้าหรือแบบฟอร์มใด ๆ ที่มีอยู่ในหน้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FMEAP

เข้าถึง แทรกแซง หรือใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่สาธารณะของบริการ ระบบคอมพิวเตอร์ของ FMEAP หรือระบบการจัดส่งทางเทคนิคของผู้ให้บริการของ FMEAP

เข้าถึงเพื่อตรวจสอบ ตรวจตรา หรือทดสอบความเปราะบางของระบบหรือเครือข่ายของ FMEAP หรือละเมิดมาตรการด้านความปลอดภัย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ

หลีกเลี่ยง ข้ามผ่าน ลบ ปิดใช้งาน ทำให้เสีย ลดทอน หรือหลีกเลี่ยงโดยประการอื่นซึ่งมาตรการทางเทคโนโลยีใด ๆ ที่ดำเนินการโดย FMEAP หรือผู้ให้บริการของ FMEAP หรือบุคคลภายนอกรายอื่น ๆ (รวมถึงผู้ใช้รายอื่น) เพื่อปกป้องบริการหรือเนื้อหา

พยายามเข้า ถึงหรือค้นหาบริการหรือเนื้อหา หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริการผ่านการใช้เอนจิ้นซอฟต์แวร์ เครื่องมือ ตัวกลาง อุปกรณ์หรือกลไกใด ๆ (รวมถึงสไปเดอร์ โรบ็อต โปรแกรมรวบรวมข้อมูล เครื่องมือขุดข้อมูล หรือสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายกัน) นอกเหนือไปจากซอฟแวร์และ/หรือตัวกลางการค้นหาที่ได้มีการจัดหาโดย FMEAP หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอกที่มีอยู่โดยทั่วไป

ใช้บริการหรือเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะใด ๆ อันเป็นข้อห้ามตามข้อกำหนดเหล่านี้

ปลอมแปลงส่วนหัวของแพ็กเก็ต TCP / IP หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลในส่วนหัว ในอีเมลหรือการโพสต์กลุ่มข่าวสารหรือใช้บริการหรือเนื้อหาในลักษณะใด ๆ เพื่อส่งข้อมูลที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นการหลอกลวงหรือการระบุแหล่งที่มาอันเป็นเท็จ

ใช้ความพยายามในการแปลรหัส ถอดรหัส แยกชิ้นส่วน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซึ่งซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการหรือเนื้อหา

เข้าแทรกแซงหรือพยายามในการเข้าแทรกแซงการเข้าถึงของผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไวรัสเกิดการโอเวอร์โหลด การกระหน่ำ การส่งสแปมหรือการส่งอีเมล์บอมบ์ต่อบริการ

รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวตนได้จากบริการจากผู้ใช้บริการรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง

แอบอ้างหรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ

สนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นทำสิ่งที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดหรือดำเนินการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริการ เราอาจปรึกษาและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย

6. การบอกเลิกสัญญา

FMEAP อาจยกเลิกการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตามและโดยมิต้องแจ้งให้คุณทราบแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อมีการบอกเลิก การยุติหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ ข้อตกลงทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งโดยลักษณะควรมีผลอยู่จะคงมีผลบังคับต่อไปรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้อหา ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิดและบทบัญญัติในการระงับข้อพิพาท

7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

บริการและเนื้อหาได้มีการระบุไว้ “ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราขอปฏิเสธอย่างชัดเจนถึงการรับประกันใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความเพลิดเพลินที่เรียบง่ายหรือการไม่ละเมิด และการรับประกันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการจัดการหรือการใช้งานการค้า ทั้งนี้ FMEAP ไม่ขอรับประกันว่า บริการจะตรงตามความต้องการของคุณหรือพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง FMEAP และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและตัวแทนของบริษัท จากข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท การทวงถาม ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย และต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการบัญชีที่สมเหตุสมผลตามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การเข้าถึงหรือการใช้บริการหรือเนื้อหาของคุณหรือ (ii) การละเมิดข้อกำหนด และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

9. ข้อจำกัดความรับผิด

FMEAP หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิต หรือการส่งมอบบริการหรือเนื้อหาใด ๆ จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อมหรือเกิดจากพฤติการณ์พิเศษรวมถึงการสูญเสียผลกำไร ข้อมูลหรือความนิยม การชะงักของบริการ คอมพิวเตอร์เสียหายหรือระบบล้มเหลว หรือค่าใช้จ่ายของบริการทดแทนที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการหรือเนื้อหาได้ทั้งนี้ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดของผลิตภัณฑ์หรือความรับผิดใด ๆ ตามกฎหมาย และไม่ว่า FMEAP จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและถึงแม้ว่าได้มีการแก้ไขเยียวยา แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามวัตถุประสงค์ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อมหรือเกิดจากพฤติการณ์พิเศษ ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ความรับผิดทั้งหมดของ FMEAP ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ จะไม่เกินหนึ่งร้อยดอลลาร์ฮ่องกง (HK $ 100)

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดของความเสียหายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการต่อรองระหว่าง FMEAP และคุณ

10. การระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดเหล่านี้และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้กฎหมายของฮ่องกง โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายขัดกัน คุณได้ยอมรับว่าข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือการใช้บริการของคุณจะได้รับการระงับในศาลยุติธรรมของฮ่องกงเท่านั้น

11. ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดและเฉพาะระหว่าง FMEAP และคุณเกี่ยวกับบริการและเนื้อหา และข้อกำหนดเหล่านี้มีผลแทนที่และใช้แทนความเข้าใจหรือข้อตกลงโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรใด ๆ ก่อนหน้านี้ระหว่าง FMEAP และคุณเกี่ยวกับบริการและเนื้อหา หากด้วยเหตุผลใดก็ตามศาลที่มีเขตอำนาจพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

ห้ามมิให้คุณทำการโอนสิทธิหรือถ่ายโอนข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าโดยผลของกฎหมายหรือเหตุใด ๆ ความพยายามใด ๆ ของคุณในการโอนสิทธิหรือถ่ายโอนข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ FMEAP จะสามารถโอนสิทธิหรือถ่ายโอนข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดภายใต้เงื่อนไขที่ว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะผูกมัดและมีผลต่อผลประโยชน์ของคู่สัญญาผู้สืบทอดและผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาต

ประกาศหรือการสื่อสารใด ๆ ที่ FMEAP เป็นผู้จัดหาให้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับ: (i) ทางอีเมล หรือ (ii) โดยการโพสต์ไปที่บริการ สำหรับการแจ้งทางอีเมลวันที่ได้รับจะถือเป็นวันที่มีการส่งหนังสือแจ้งดังกล่าว

การไม่บังคับหรือใช้สิทธิใด ๆ หรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดโดย FMEAP จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าวแต่อย่างใด การสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและได้มีการลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของ FMEAP เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้ การดำเนินการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของการแก้ไขใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อการแก้ไขอื่น ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรืออย่างอื่น